Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de klant de (rechts-)persoon die TDI techniek verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van TDI techniek, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien TDItechniek de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door TDI techniek niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met TDI techniek heeft aanvaard.

1.4 De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met TDItechniek.

1.5 Aan de volgende woorden in deze algemene voorwaarden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a. Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en TDI techniek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; b. Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat TDI techniek moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Afwijkende bedingen

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover TDI techniek deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 De aanbieding van TDI techniek is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.

3.2 TDI techniek baseert de prijzen in de aangeboden offerte op de prijsbepalende factoren zoals die op dat moment gelden.

3.3 TDI techniek is gerechtigd, indien daarvoor aanleiding bestaat, om de prijzen op onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet reeds betaalde goederen of diensten aan te passen aan eventuele wijzigingen in prijsbepalende factoren.

3.4 Prijsstijgingen krachtens een prijsbepalende factor die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Niet- consument is verplicht de doorberekening te accepteren of kan beslissen dat het werk eenvoudiger of beperkter moet worden, TDI techniek moet er zich voor zover redelijk en mogelijk aan houden.

3.5 Indien de bepaalde richtprijs krachtens een prijsbepalende factor is verhoogd en de verhoging bedraagt meer dan 5% van het totale overeengekomen bedrag, heeft consument het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij hier kennis van heeft genomen of redelijkerwijs van had kunnen nemen schriftelijk te ontbinden. Consument dient na de ontbinding de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan TDI techniek.

3.6 De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3.7 De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

3.8 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van TDI techniek terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van TDI techniek.

3.9 Indien op basis van een aanbieding van TDI techniek geen overeenkomst tot stand komt heeft TDI techniek ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur voor natuurlijke personen en 30 dagen na de datum van de betreffende factuur voor rechtspersonen.

Artikel 4 Verplichtingen van tdi techniek

4.1 tdi techniek is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

4.2 tdi techniek is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door tdi techniek van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen, waaronder sanitair, redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

4.3 tdi techniek zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).

4.4 tdi techniek is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

4.5 tdi techniek zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

4.6 tdi techniek is verplicht de werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

4.7 tdi techniek zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht.

4.8 tdi techniek zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 12 tdi techniek opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van tdi techniek komt.

4.9 tdi techniek zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting. 4.10 tdi techniek zal wat betreft onderhoudswerkzaamheden deze uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die is overeengekomen en bij gebreke daarvan voor de duur van één jaar.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

5.1 De klant zorgt er voor, dat tdi techniek tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om tdi techniek in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

5.2 De klant zorgt er voor, dat tdi techniek tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.

5.3 De klant vrijwaart tdi techniek voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen. 5.4 De klant zorgt er voor, dat tdi techniek tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal tdi techniek naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan tdi techniek de overeenkomst krachtens artikel 10 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

5.5 De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

5.6 De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht tdi techniek en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

5.7 De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht tdi techniek tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

5.8 De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. tdi techniek zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.

5.9 De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat tdi techniek in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.

5.10 De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan tdi techniek kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

5.11 De klant is verplicht tdi techniek schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van tdi techniek daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

5.12 De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals onder andere asbest of legionella. De klant kan tdi techniek opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 12. Ongeacht of tdi techniek deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.

5.13 De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

5.14 De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. tdi techniek is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft tdi techniek recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.

5.15 De klant is buiten de werktijden van tdi techniek verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van tdi techniek, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

5.16 De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

5.17 Het is de klant niet toegestaan om tdi techniek, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van tdi techniek zo weinig mogelijk te verstoren.

5.18 De klant staat tdi techniek toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen. 5.19 De klant is verplicht om zowel alle goederen van tdi techniek als de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

5.20 De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van tdi techniek dan wel alle in verband met de overeenkomst van tdi techniek ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van tdi techniek om schadevergoeding te vorderen.

5.21 De klant voldoet de door hem aan tdi techniek verschuldigde bedragen eventueel volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 7 Termijnen

7.1 tdi techniek kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 5 in zijn bezit zijn en hij de eventuele overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt tdi techniek niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen tdi techniek en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.3 Indien tdi techniek afhankelijk is van derden of de klant in verband met de aanvang of het opleveren van de werkzaamheden is tdi techniek niet aansprakelijk indien de termijnen van derden of de klant worden overschreden. Indien dit niet aan tdi techniek is te wijten is tdi techniek niet gehouden bij te dragen in een vergoeding waarvoor derden of de klant aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 Toetsing, aanvaarding en oplevering

8.1 De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst.

8.2 Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met tdi techniek, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. tdi techniek zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.

8.3 De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan tdi techniek kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

8.4 Zodra tdi techniek te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding, waarbij tdi techniek vrij is te bepalen de klant een mogelijkheid te geven middels een door tdi techniek gestelde termijn tot keuring door de klant en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

8.5 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.

8.6 Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. tdi techniek is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

8.7 Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

8.8 Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant tdi techniek schriftelijk mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 9 Vervroegde ingebruikneming

9.1 Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 12 vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.

9.2 Met betrekking tot artikel 15 zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 10 Schorsing, ontbinding en opzegging

10.1 De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met tdi techniek in overleg te treden omtrent de gevolgen.

10.2 Indien tdi techniek ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.

10.3 Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit tdi techniek niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan tdi techniek alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die tdi techniek reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.

10.4 Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is tdi techniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10.5 Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten, is tdi techniek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10.6 De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis aan de zijde van tdi techniek dient tdi techniek eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld. Ingeval van onderhoudsovereenkomsten kan deze schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van overeengekomen periode.

10.7 In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor tdi techniek uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door tdi techniek te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die tdi techniek bij volledige uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.

10.8 De klant is tevens verplicht de schade die tdi techniek lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van tdi techniek die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 11 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 12 heeft tdi techniek uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan tdi techniek kan worden toegerekend, of, b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen tdi techniek niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting, of, c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

11.2 Als tdi techniek van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

11.3 Indien tdi techniek afhankelijk is van derden of de klant in verband met de aanvang of het opleveren van de werkzaamheden is tdi techniek niet aansprakelijk indien de termijnen van derden of de klant worden overschreden. Indien dit niet aan tdi techniek is te wijten is tdi techniek niet gehouden bij te dragen in een vergoeding waarvoor derden of de klant aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 Wijzigingen (meer en minder werk)

12.1 De klant is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst aan tdi techniek op te dragen.

12.2 tdi techniek is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, of, b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden, of, c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of, d) niet in zijn belang zou zijn, of, e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.

12.3 Als tdi techniek bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke bevestiging met daarbij eventueel de volgende componenten namelijk, prijsaanbieding met de volgende gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities. De klant dient de bevestiging binnen 5 dagen voorzien van handtekening te retourneren.

12.4 tdi techniek heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

12.5 tdi techniek is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de overeenkomst zullen beantwoorden.

12.6 De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure. 12.7 Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan tdi techniek kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.

12.8 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van tdi techniek op betaling onverlet.

Artikel 13 Prijs en betaling

13.1 In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door tdi techniek in het kader van de overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

13.2 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van tdi techniek. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van tdi techniek veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de overeenkomst vastgelegde tarieven. De door tdi techniek uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks wordt geïndexeerd, tenzij iets anders is overeengekomen.

13.3 Partijen komen eventueel een betalingsschema in termijnen overeen. Tdi techniek is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de overeenkomst krachtens artikel 10 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van tdi techniek in het kader van de overeenkomst.

13.4 Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur voor natuurlijke personen en 30 dagen na de datum van de betreffende factuur voor rechtspersonen. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden op de door de tdi techniek aangegeven wijze.

13.5 De klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 5 dagen na datum factuur te worden gemaakt en ontslaat de klant niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

13.6 De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens tdi techniek betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.

13.7 Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

13.8 tdi techniek kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 14 In gebreke blijven van de klant

14.1 Bij overschrijding van de betaaltermijn zal de klant zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd zijn: a. de rente ad 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, b. alle kosten zowel buiten als in rechte, die tdi techniek moet maken om tot inning van zijn vordering bij de klant te geraken.

14.2 tdi techniek is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende klant onder zich heeft.

14.3 Als tdi techniek vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is tdi techniek gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is tdi techniek bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 10.

14.4 Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is tdi techniek bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. tdi techniek is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en garantie

15.1 Na het tijdstip van oplevering is tdi techniek niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien, b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien, c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

15.2 Is tdi techniek krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.

15.3 Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

15.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert tdi techniek voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door tdi techniek een schadevergoeding betaald. Door tdi techniek vervangen onderdelen worden zijn eigendom.

15.5 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is tdi techniek slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van tdi techniek.

15.6 tdi techniek is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor aan tdi techniek te wijten schaden die niet worden gedekt door de verzekering(en) van de klant.

15.7 Indien en voor zover de klant enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en tdi techniek te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

15.8 De omvang van de door tdi techniek te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

15.9 tdi techniek is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van tdi techniek in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van tdi techniek beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande zin, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs. Daarnaast zal de schadevergoeding in geen geval echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van tdi techniek en de door de verzekeraar gedane uitkering.

15.10 Elke aansprakelijkheid van tdi techniek vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van twaalf maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

15.11 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd tdi techniek in gebreke heeft gesteld.

15.12 Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling. 15.13 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor tdi techniek krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan twaalf maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

15.14 De klant vrijwaart tdi techniek tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door tdi techniek ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

15.15 Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is tdi techniek in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van tdi techniek het gevolg is van: arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; tekortschieten van hulppersonen; transportmoeilijkheden; brand en verlies van te verwerken onderdelen; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; gewelddadige of gewapende acties; storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van tdi techniek of derden. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal tdi techniek – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

15.16 tdi techniek is niet aansprakelijk voor schade aan producten welke door derden zijn geleverd. Op producten geleverd door derden zijn tevens de garantiebepalingen van tdi techniek niet van toepassing. 15.17 De klant vrijwaart tdi techniek tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

16.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij tdi techniek. tdi techniek heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

16.2 De door tdi techniek aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens tdi techniek heeft voldaan.

16.3 Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van tdi techniek gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tdi techniek en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. tdi techniek is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van tdi techniek vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.

16.4 De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van tdi techniek, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan tdi techniek kan worden toegerekend. In dat geval is tdi techniek niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.

16.5 Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door tdi techniek ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd.

16.6 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

16.7 tdi techniek is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan.

16.8 Indien tdi techniek een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan tdi techniek vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien tdi techniek tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

17.2 tdi techniek is bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de wet bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van tdi techniek.